בזכות האמונה נגאלו אבותינו ממצרים אפילו במעמד ומצב דזמן ההוא שהיו שקועים ב מ''ט שערי טומאה - היה להם עניין האמונה וזות משום שנפש השנית בישראל היא ירושה מאברהם אבינו ע''ש


ילקו''ש הושע ט.ובהנסמן בלקו''ש ח''ב ע239. תניא פי''ח."В заслугу веры были спасены наши Праотцы из Египта, несмотря что были в положении погруженных в 49 "ворот нечистоты"- было у них понятие веры и это потому, что "вторая" душа у еврея это наследие от Авраама, Мир ему."