אנחתו של יהודי על צערו של הזולת-משברת כל מחיצות הברזל של המקטרגים. שמחתו וברכתו של יהודי השמח בשמחתו של הזזולת ומברך אותו-מקובלת לפני הקב''ה בתפילתו של רבי ישמעאל כהן גדול בקודש הקדשים.

"Вздох еврея о неприятности его ближнего разрушает все "железные преграды""Обвинителя". Радость и благословение еврея что радуется радостью своего ближнего и благословляет его принимается перед Всевышним молитвой Коэна гадоль в Святая Святых."

(אגרות קדשו אדמו''ר מוהריי''צ).Ребе Раяц.