Из рубрики "Вопрос раввину"-

ВОПРОС:

Пасук:


וַיֹּאמֶר הָאָדָם זֹאת הַפַּעַם עֶצֶם מֵעֲצָמַי וּבָשָׂר מִבְּשָׂרִי לְזֹאת יִקָּרֵא אִשָּׁה כִּי מֵאִישׁ לֻקֳחָה זֹּאת


Раши:


לזאת יקרא אשה כי מאיש וגו’: לשון נופל על לשון, מכאן שנברא העולם בלשון הקדש:


Маараль, «Гур Арье»:


בלשון הקודש. דלא תמצא בכל שאר לשונות ששאם הזכר והנקיב דומים רק בלשון הקודש איש אשה, אבל בלשון תרגום גברא אתתא וכן בכל הלשונות, שמיזה תראה כי בלשון הקודש נברא העולם


1) Раши. Почему именно отсюда? Именно из слов мужчина-женщина учим мы о сотворении мира? Разве другие слова святого языка и связи между ними не выражают также истинную сущность объектов?


2) Маараль. «Выражение накладывается на выражение» Маараль понимает как принцип сходства. Вопрос, что он под этим подразумевает? Если корни, то есть утверждающие, что корни у слов «иш» и «иша» разные. Если все-таки одинаковые у них корни, то что с английским man-woman (хотя и тут, возможно, корни разные, хотя и созвучные). Если имеется в виду созвучие, то опять же – в man-woman также можно найти даже созвучие, и в русском мужчина-женщина, и в др. языках также. Что означает пример из арамейского мужчина-женщина, «гавра»-«итата», в свете предыдущего, т.е., что подчеркивается — разница звучания, корней, отсутствие какой-либо логической, смысловой, лингвистической и т.п. связи?


3) К предыдущему вопросу. Не включает ли концепт сходства также и обратную сторону – несходства.


Могли бы вы, насколько возможно в рамках формата этого сайта, подробно прокомментировать.


Заранее спасибо. За материалы с Вашего сайта также благодарность. Удачи.


Менахем Мендел, ГерманияУважаемый Менахем Мендл!Слова איש ואשה – мужчина и женщина – не просто однокоренные, а по правилам словообразования в святом языке слово «иша» образовано от слова «иш» путем добавления окончания ה. Это стандартное образование существительного женского рода из мужского. Отсюда понятно, что дело не только в том, что у этих слов один корень. В таком случае упомянутая Вами фраза имеет смысл: «Эта будет называться иша (женщина), ибо из иш (мужчины) взята» – эта будет называться иша, т. е. человеческая особь женского рода, ибо была взята из иш, человеческой особи мужского рода. Подобное мы не находим в других языках. Даже если в некоторых случаях присутствует определенная схожесть в написании слов «мужчина» и «женщина», как, например, man/woman, но и в этом случае приставка wo- не образовывает женский род существительного! Это свидетельствует о том, что при сотворении мира Всевышний использовал святой язык. Это то, что имел в виду Раши и объяснил Маараль.Следует добавить, что эта тема также обсуждается в книге раби Йеуды Алеви «Кузари» (Маамар 2). Там приводятся еще примеры, которые свидетельствуют о том, что исконным языком Торы был святой язык. Приведем несколько примеров.אדם מאדמה – слово «человек» производная от слова «земля» потому, что человек был создан из земли.חוה מחי – «Хава» – от слова «живой». Стих: «И нарек Адам имя жены Хава, ибо она была матерью всего живого» на русском языке не имеет смысла потому, что слова «Хава» и «живой» никак не связаны. А на иврите это звучит осмысленно – слово «Хава» имеет тот же корень, что и слово «хай» (живой), и имеет значение «дающая жизнь».קין מקניתי – «Каин» от «обрела» – «…и родила (Хава) Каина и сказала: мужа обрела я с Б-гом». Слово «обрела» имеет тот же корень, что и слово «Каин». Мидраши и комментаторы объясняют, что сказала Хава: мужа создал Г-сподь из земли, а меня – из него, а сейчас мы вместе с мужем и Б‑гом создали человека (Радак объясняет, что слово «обрела» в этом контексте означает «создала»).שת משת – «И познал Адам еще жену свою, и родила она сына, и нарекла ему имя Шет, - потому что поставил мне Б-г потомка другого вместо Эвеля, ибо убил его Каин». Из текста видно, что имя «Шет» было дано «потому что поставил мне Б-г потомка другого», и только на иврите это имеет смысл потому, что «поставил» – на иврите «шат» – и «Шет» имеют один корень и несут одинаковую смысловую нагрузку. И таких примеров еще много, смотрите книгу «Кузари».С уважением, рав Шалом Каплан