ולפיכך, לשון השבועה היא "ואפילו כל העולם אומרים לך שצדיק אתה וכו' ". כי ב"

המצוות האלו "אהבה ויראה" הן מסורות רק לאדם עצמו, ואין אחד מבני העולם זולתו, יכול להבחין בהן ולדעת אותן. ולפיכך, כיון שרואים אותו שלם בתרי"א מצוות, מיד אומרים, שמן הסתם יש לו המצוות של אהבה ויראה ג"כ ומתוך שטבע האדם מחייב להאמין לעולם, הריהו עלול מאד ליפול לטעות מרה, לפיכך, משביעים את הנשמה על זה, עוד טרם ביאתה לעוה"ז והלואי שיועיל לנו. אמנם, האדם

כשהוא לעצמו מחוייב ודאי לחקור ולידע בנפשו אם צדיק גמור הוא..

בעל סולם