Рав Аруш на Могиле Царя Давида, держит оборону...СРОЧНО!!!


Получено по СМС , что рав ШАЛОМ АРУШ со своими учениками сидит у кевера Давида и не дает передать это место христианам. Просит всех нас молиться и читать 68 псалом!


Псалом 68.

Ламнацэах ле-Давид мизмор шир. (2) Якум Элоим яфуцу ойевав, веянусу месан'ав мипанав. (3) Кеиндоф ашан тиндоф кеимэс донаг мипенэй эш, йоведу решаим мипенэй Элоим. (4) Вецадиким йисмеху яалцу лифнэй Элоим веясису весимха. (5) Ширу лЭлоим замеру шемо, солу ларохэв бааравот бея шемо веилзу лефанав. (6) Ави йетомим ведаян алманот, Элоим бим'он кодшо. (7) Элоим мошив йехидим байта моци асирим бакошарот, ах сорерим шахену цехиха. (8) Элоим бецэтеха лифнэй амэха, бецаадеха ви-шимон сэла. (9) Эрэц рааша аф шамайим натефу мипенэй Элоим зэ Синай, мипенэй Элоим Элоэй Йисраэль. (10) Гэшэм недавот таниф Элоим, нахалатеха венил'а ата хонанта. (11) Хаятеха яшеву ва, тахин бетоватеха леани Элоим. (12) А-донай йитэн омэр, амвасерот цава рав. (13) Малхэй цеваот йидодун йидодун, унват байит техалэк шалаль. (14) Им тишкевун бэн шефатайим канфэй иона нэхпа вакэсэф, веэвротэа биракрак харуц. (15) Бе-фарэс Шадай мелахим ба, ташлэг бецалмон. (16) Ар Элоим ар Башан, ар гав-нуним ар Башан. (17) Лама терацедун арим гав-нуним аар хамад Элоим ле-шивто, аф А-донай йишкон ланэцах. (18) Рэхэв Элоим риботайим алфэй шин'ан, А-донай вам Синай бакодэш. (19) Алита ламаром шавита шэви лакахта матанот баадам, веаф сорерим лишкон я Элоим. (20) Барух А-донай йом йом яамос лану, аЭль йешуатэну сэла. (21) АЭль лану Эль ле-мошаот, ве-лЭлоим А-донай ламавэт тоцаот. (22) Ах Элоим йимхац рош ойевав, кодкод сэар мит'алэх баашамав. (23) Амар А-донай ми-Башан ашив, ашив мимецулот ям. (24) Лемаан тимхац раглеха бедам, лешон келавэха мэойевим минэу. (25) Рау алихотэха Элоим, алихот Эли малки вакодэш. (26) Кидему шарим ахар ногеним, бетох аламот тофэфот. (27) Бе-мак'элот бареху Элоим, А-донай мимекор Йисраэль. (28) Шам Бин'ямин цаир родэм сарэй Йеуда ригматам, сарэй Зевулун сарэй Нафтали. (29) Цива Элоэха узэха уза Элоим, зу паалта лану. (30) Мэ-эхалэха аль Йерушалаим, леха йовилу мелахим шай. (31) Геар хаят канэ адат абирим беэглэй амим митрапэс берацэй хасэф, бизар амим керавот йэхпацу. (32) Йээтаю хашманим мини Мицрайим, Куш тариц ядав лЭпо-им. (33) Мамлехот аарэц ширу лЭлоим, замеру А-донай сэла. (34) Ларохэв бишмэй шемэй кэдэм, эн йитэн беколо коль оз. (35) Тену оз лЭлоим аль Йисраэль гаавато, веузо башехаким. (36) Нора Элоим мимикдашэха, Эль Йисраэль У нотэн оз ве-таацумот лаам барух Элоим.

https://www.youtube.com/watch?v=rurn06CoNCY#t=26