р. Аруш призывает всех в 17:00 , 10 ава - (26/07/15) сплотиться в молитве и прочитать Тикун а-Клали, что бы а-Шем послал скорейшее избавление для народа Израиля!

Передайте всем!!!!


ТИКУН АКЛАЛИ —ТРАНСЛИТЕРАЦИЯ


Ниже текст по русски , только для ознакомлени! Читайте на транслите, очень важно правильно произносить слова на святом языке!


Иврит тут - http://www.breslov.com/coreh/Tikkun_HaKlali.htm


Слова, в которых знак ударения не поставлен, имеют ударение на последнем слоге.


(16) МИХТАМ ЛЕДАВИД. ШОМРЭ’НИ ЭЛЬ КИ ХАСИТИ ВАХ. АМАРТ ЛАДОНАЙ: АДОНАЙ АТА, ТОВАТИ БАЛЬ АЛЕ’ХА. ЛИ-КДОШИМ АШЕР БААРЭЦ ЭМА, ВЭАДИРЭЙ КОЛЬ ХЭФЦИ ВАМ. ИРБУ АЦВОТАМ, АХЭР МАА’РУ, БАЛЬ АСИХ НИСКЭИЭМ МИДАМ УВАЛЬ ЭСА ЭТ ШМОТАМ АЛЬ СФАТАЙ. АДОНАЙ МНАТ ХЭЛЬКИ ВЭХОСИ, АТА ТОМИХ ГОРАЛИ. ХАВАЛИМ НАФЛЮ ЛИ БАНЭИМИМ, АФ НАХАЛЯТ ШАФРА АЛЯЙ. АВАРЭХ ЭТ АДОНАЙ АШЕР ЕАЦАНИ, АФ ЛЕЙЛОТ ИСРУНИ ХИЛЬОТАЙ. ШИВИТИ АДОНАЙ ЛЕНЭГДИ ТАМИД, КИ МИМИНИ БАЛЬ ЭМОТ. ЛЯХЭН САМАХ ЛИБИ, ВАЯ’ГЭЛЬ КВОДИ, АФ БСАРИ ИШКОН ЛЯВЭТАХ. КИ ЛО ТААЗОВ НАФШИ ЛИШЪОЛЬ, ЛО ТИТЭН ХАСИДХА ЛИРЪОТ ША’ХАТ. ТОДИЭНИ ОРАХ ХАИМ, СО’ВА СМАХОТ ЭТ ПАНЭХА, НЭИМОТ БИМИНХА НЭ’ЦАХ.


(32) ЛЕДАВИД МАСКИЛЬ. АШРЭЙ НСУЙ ПЭ’ША, КСУЙ ХАТАА. АШРЭЙ АДАМ ЛО ЯХШОВ АДОНАЙ ЛО АВОН, ВЭЭЙН БЭРУХО РМИЯ. КИ ЭХЭРА’ШТИ, БАЛЮ АЦАМАЙ БЭШААГАТИ КОЛЬ АЙОМ. КИ ЙОМАМ ВАЛА’ЙЛА ТИХБАД АЛЯЙ ЯДЭ’ХА, НЭЭПАХ ЛЕШАДИ БЭХАРВОНЭЙ КА’ИЦ СЭЛА. ХАТАТИ ОДИАХА ВААВОНИ ЛО ХИСИТИ, АМАРТИ: ОДЭ АЛЕЙ ФШААЙ ЛАДОНАЙ, ВЭАТА НАСА’ТА АВОН ХАТАТИ СЭЛА. АЛЬ ЗОТ ИТПАЛЕЛЬ КОЛЬ ХАСИД ЭЛЕ’ХА ЛЕЭТ МЦО, РАК ЛЕШЭ’ТЭФ МА’ИМ РАБИМ ЭЛЯВ ЛО ЯГИ’У. АТА СЭТЭР ЛИ, МИЦАР, ТИЦРЭ’НИ, РОНЭЙ ФАЛЕТ ТЭСОВЭВЭ’НИ СЭЛА. АСКИЛЬХА ВЭОРХА БЭДЭРЭХ ЗУ ТЭЛЕХ, ИАЦА АЛЕ’ХА ЭЙНИ. АЛЬ ТИЮ КЭСУС, КЭФЭРЭД -ЭЙН АВИН; БЭМЭТЭГ ВАРЭ’СЭН ЭДЬО ЛИВЛОМ — БАЛЬ КРОВ ЭЛЕ’ХА. РАБИМ МАХЪОВИМ ЛАРАША, ВЭАБОТЭ’АХ БАДОНАЙ — ХЭ’СЭД ЕСОВЭВЭ’НУ. СИМХУ ВАДОНАЙ ВЭГИ’ЛУ, ЦАДИКИМ, ВЭАРНИ’НУ КОЛЬ ИШРЭЙ ЛЕВ.


(41) ЛЯМНАЦЕ’АХ МИЗМОР ЛЕДАВИД. АШРЕЙ МАСКИЛЬ ЭЛЬ ДАЛЬ, БЭЙОМ РАА ЕМАЛТЭ’У АДОНАЙ. АДОНАЙ ИШМЭРЭ’У ВИХАЙЕ’У, ВЭУШАР БААРЭЦ, ВЭАЛЬ ТИТНЭ’У БЭНЭ’ФЭШ ОЙВАВ. АДОНАЙ ИСЪАДЭ’НУ АЛЬ ЭРЭС ДВАЙ, КОЛЬ МИШКАВО АФА’ХТА ВЭХОЛЬО. АНИ АМА’РТИ: АДОНАЙ, ХОНЭ’НИ, РЭФАА НАФШИ, КИ ХАТАТИ ЛАХ. ОЙВАЙ ЙОМРУ РА ЛИ, МАТАЙ ЯМУТ ВЭАВАД ШМО. ВЭИМ БА ЛИРЪОТ — ШАВ ЕДАБЭР ЛИБО, ИКБОЦ А’ВЭН ЛО, ЕЦЭ ЛЯХУЦ, ЕДАБЭР. Я’ХАД АЛЯЙ ИТЛЯХАШУ КОЛЬ СОНЪАЙ, АЛЯЙ ЯХШЭВУ РАА ЛИ. ДВАР БЛИЯ’ЛЬ ЯЦУК БО, ВААШЕР ШАХАВ — ЛО ЙОСИФ ЛАКУМ. ГАМ ИШ ШЛОМИ, АШЭР БАТА’ХТИ ВО, ОХЭЛЬ ЛАХМИ, ИГДИЛЬ АЛЯЙ АКЭВ. ВЭАТА, АДОНАЙ, ХОНЭ’НИ ВААКИМЭ’НИ — ВААШАЛЬМА ЛАЭМ. БЭЗОТ ЯДАТИ КИ ХАФА’ЦТА БИ: КИ ЛО ЯРИ’А ОЙВИ АЛЯЙ. ВААНИ БЭТУМИ — ТАМА’ХТА БИ, ВАТАЦИВЭ’НИ ЛЕФАНЭ’ХА ЛЕОЛАМ. БАРУХ АДОНАЙ, ЭЛОЭЙ ИСРАЭЛЬ, МЭАОЛАМ ВЭАД АОЛАМ; АМЭН ВЭАМЭН.


(42) ЛЯМНАЦЭ’Х МАСКИЛЬ ЛИВНЭЙ КОРАХ. КЭАЯЛЬ ТААРОГ АЛЬ АФИКЭЙ МА’ИМ, КЭН НАФШИ ТААРОГ ЭЛЕ’ХА, ЭЛОИМ. ЦАМЪА НАФШИ ЛЕЛОИМ, ЛЕЭЛЬ ХАЙ: МАТАЙ АВО ВЭЭРАЭ ПНЭЙ ЭЛОИМ. АЙТА ЛИ ДИМЪАТИ ЛЕХЭМ ЙОМАМ ВАЛЯЙЛА, БЭЭМОР ЭЛЯЙ КОЛЬ АЙОМ: АЕ ЭЛОЭ’ХА. Э’ИЛЕ ЭЗКЭРА ВЭЭШПЭХА АЛЯЙ НАФШИ, КИ ЭЭВОР БАСАХ, ЭДАДЭМ АД БЭЙТ ЭЛОИМ БЭКОЛЬ РИНА ВЭТОДА, АМОН ХОГЭГ. МА ТИШТОХАХИ, НАФШИ, ВАТЭЭМИ АЛЯЙ: ОХИ’ЛИ ЛЕЛОИМ, КИ ОД ОДЭ’НУ ЕШУОТ ПАНАВ. ЭЛОАЙ, АЛЯЙ НАФШИ ТИШТОХАХ, АЛЬ КЭН ЭЗКОРХА МЭЭРЭЦ ЯРДЭН, ВЭХЭРМОНИМ МЭАР МИЦЪАР. ТЪОМ ЭЛЬ ТЪОМ КОРЭ ЛЕКОЛЬ ЦИНОРЭ’ХА, КОЛЬ МИШБАРЭ’ХА ВЭГАЛЕ’ХА АЛЯЙ АВА’РУ. ЙОМАМ ЕЦАВЭ АДОНАЙ ХАСДО, УВАЛА’ЙЛА ШИРО ИМИ - ТФИЛА ЛЕЭЛЬ ХАЯЙ. ОМРА ЛЕЭЛЬ: САЛЪИ, ЛАМА ШХАХТАНИ? ЛА’МА КОДЭР ЭЛЕХ БЭЛА’ХАЦ ОЙЕВ? БЭРЭ’ЦАХ, БЭАЦМОТАЙ ХЭРФУ’НИ ЦОРЭРАЙ, БЭОМРАМ ЭЛЯЙ КОЛЬ АЙОМ: АЕ ЭЛОЭ’ХА? MA ТИШТОХАХИ, НАФШИ, УМА ТЭЭМИ АЛАЙ? ОХИЛИ ЛЕЛОИМ КИ ОД ОДЭНУ ЕШУОТ ПАНАЙ ВЕЛОАЙ.


(59) ЛЯМЭНАЦЭ’АХ АЛЬ ТАШХЭТ, ЛЕ-ДАВИД МИХТАМ — БИШЛО’АХ ШАУЛЬ ВАИШМЭРУ ЭТ АБА’ИТ ЛААМИТО. АЦИЛЕ’НИ МЭОЙВАЙ, ЭЛОАЙ, МИМИТКОМЭМАЙ ТЭСАГВЭ’НИ. АЦИЛЕ’НИ МИПОАЛЕЙ А’ВЭН, УМЭАНШЭЙ ДАМИМ ОШИЭ’НИ. КИ ИНЭ АРВУ ЛЕНАФШИ, ЯГУ’РУ АЛЯЙ АЗИМ — ЛО ФИШЪИ ВЭЛО ХАТАТИ, АДОНАЙ. БЛИ АВОН ЕРУЦУН ВЭИКОНА’НУ, УРА ЛИКРАТИ УРЪЭ. ВЭАТА, АДОНАЙ ЭЛОИМ ЦЭВАОТ, ЭЛОЭЙ ИСРАЭЛЬ, АКИ’ЦА ЛИФКОД КОЛЬ АГОИМ, АЛЬ ТАХОН КОЛЬ БОГДЭЙ А’ВЭН СЭ’ЛА. ЯШУ’ВУ ЛАЭРЭВ, ЕЭМУ ХАКА’ЛЕВ, ВИСОВЭВУ ИР. ИНЭ ЯБИУН БЭФИЭМ, ХАРАВОТ БЭСИФТОТЭЙЭМ, КИ МИ ШОМЭ’А? ВЭАТА, АДОНАЙ, ТИСХАК ЛЯ’МО, ТИЛЬАГ ЛЕХОЛЬ ГОИМ. УЗО ЭЛЕ’ХА ЭШМОРА, КИ ЭЛОИМ — МИСГАБИ. ЭЛОЭЙ ХАСДИ, ЕКАДМЭ’НИ; ЭЛОИМ, ЯРЪЭ’НИ ВЭШОРЭРАЙ. АЛЬ ТААРГЭМ — ПЭН ИШКЭХУ АМИ, АНИЭМО ВЭХЭЙЛЕХА ВЭОРИДЭ’МО, МАГИНЭ’НУ АДОНАЙ. ХАТАТ ПИ’МО, ДВАР СФАТЭ’МО, ВЭИЛАХДУ ВИГЭОНАМ, УМЭАЛА УМИКАХАШ ЕСАПЕРУ, КАЛЕ ВЭХЭМА, КАЛЕ ВЭЭЙНЭ’МО, ВЭЕДЪУ КИ ЭЛОИМ МОШЭЛЬ БЭЯАКОВ ЛЕАФСЭЙ ААТЭЦ СЭ’ЛА. ВЭЯШУ’ВУ ЛАЭРЭВ, ЕЭМУ ХАКА’ЛЕВ, ВИСОВЭВУ ИР. ЭМА ЕНИУН ЛЭЭХОЛЬ, ИМ ЛО ИСБЭУ ВАЯЛИ’НУ. ВААНИ АШИР УЗЭ’ХА, ВААРАНЭН ЛАБО’КЭР ХАСДЭ’ХА, КИ АИ’ТА МИСГАВ ЛИ УМАНОС БЭЙОМ ЦАР ЛИ. УЗИ, ЭЛЕ’ХА АЗАМЭ’РА, КИ-ЭЛОИМ — МИСГАБИ, ЭЛОЭЙ ХАСДИ.


(77) ЛАМНАЦЕ’АХ АЛЬ ЕДУТУН ЛЕ АСАФ МИЗМОР. КОЛИ ЭЛЬ ЭЛОИМ ВЭЭЦЪА’КА, КОЛИ ЭЛЬ ЭЛОИМ ВЭААЗИН ЭЛЯЙ. БЭЙОМ ЦАРАТИ АДОНАЙ ДАРАШТИ, ЯДИ ЛА’ЙЛА НИГРА ВЭЛО ТАФУГ, МЭАНА ИНАХЭМ НАФШИ. ЭЗКЭРА ЭЛОИМ ВЭЭЭМАЯ, АСИ’ХА ВЭТИТЪАТЭФ РУХИ СЭЛА. АХАЗТА ШМУРОТ ЭЙНАЙ, НИФЪА’МТИ ВЭЛО АДАБЭР. ХИША’ВТИ ЯМИМ МИКЭ’ДЭМ, ШНОТ ОЛАМИМ. ЭЗКЭРА НЭГИНАТИ БАЛА’ИЛА, ИМ ЛЕВАВИ АСИ’ХА ВАЕХАПЭС РУХИ. АЛЕОЛАМИМ ИЗНАХ АДОНАЙ, ВЭЛО ИОСИФ ЛИРЦОТ ОД? ЭАФЭС ЛАНЭ’ЦАХ ХАСДО, ГАМАР О’МЭР ЛЕДОР ВАДОР? АШАХАХ ХАНОТ ЭЛЬ, ИМ КАФАЦ БЭАФ РАХАМАВ СЭ’ЛА? ВАОМАР: ХАЛОТИ И, ШНОТ ЕМИН ЭЛЬОН. ЭЗКОР МААЛЕЛЕЙ Я, КИ ЭЗКЭРА МИКЭ’ДЭМ ПИЛЬЭ’ХА. ВЭАГИТИ ВЭХОЛЬ ПООЛЕ’ХА, УВААЛИЛОТЭ’ХА АСИ’ХА. ЭЛОИМ, БАКО’ДЭШ ДАРКЭ’ХА, МИ ЭЛЬ ГАДОЛЬ КЭЛОИМ? АТА АЭЛЬ ОСЭ ФЭ’ЛЭ, ОДАТА ВААМИМ УЗЭ’ХА. ГААЛТА БИЗРО’А АМЭ’ХА, БНЭЙ-ЯАКОВ ВЭЙОСЭФ СЭ’ЛА. РАУ’ХА МА’ИМ, ЭЛОИМ, РАУ’ХА МА’ИМ, ЯХИ’ЛЮ АФ ИРГЭЗУ ТЪОМОТ. ЗО’РМУ МА’ИМ АВОТ, КОЛЬ НАТНУ ШХАКИМ, АФ ХАЦАЦЭ’ХА ИТАЛА’ХУ. КОЛЬ РААМХА БАГАЛЬГАЛЬ, ЭИ’РУ ВРАКИМ ТЭВЭЛЬ, РАГЗА ВАТИРЪАШ АА’РЭЦ. БАЯМ ДАРКЭ’ХА, УШВИЛЬХА БЭМА’ИМ РАБИМ, ВЭИКВОТЭ’ХА ЛО НОДА’У. НАХИТА ХАЦОН АМЭ’ХА БЭЯД МОШЕ ВЭААРОН.


(90) ТФИЛА ЛЕ-МОШЕ, ИШ АЭЛОИМ. АДОНАЙ, МАОН АТА АИТА ЛАНУ БЭДОР ВАДОР. БЭТЭ’РЭМ АРИМ ЮЛА’ДУ, ВАТХОЛЕЛЬ Э’РЭЦ ВЭ ТЭВЭЛЬ, УМЭОЛАМ АД ОЛАМ АТА ЭЛЬ. ТАШЕВ ЭНОШ АД ДАКА, ВАТОМЭР: ШУ’ВУ ВНЭЙ АДАМ. КИ Э’ЛЕФ ШАНИМ БЭЭЙНЭ’ХА КЭЙОМ ЭТМОЛЬ КИ ЯАВОР, ВЭАШМУРА ВАЛЯ’ЙЛА. ЗРАМТАМ ШЭНА ИЮ, БАБО’КЕР КЭХАЦИР ЯХЛОФ. БАБО’КЕР ЯЦИЦ ВЭХАЛАФ, ЛАЭ’РЭВ ЕМОЛЕЛЬ ВЭЯВЭШ. КИ-ХАЛИ’НУ ВЭАПЭ’ХА УВАХАМАТХА НИВАА’ЛЬНУ. ШАТА АВОНОТЭ’ЙНУ ЛЕНЭГДЭ’ХА, АЛУМЭ’НУ ЛИМЭОР ПАНЭ’ХА. КИ ХОЛЬ ЯМЭ’ЙНУ ПАНУ ВЭЭВРАТЭ’ХА, КИЛИ’НУ ШАНЭ’ЙНУ ХМО ЭГЭ. ЕМЭЙ ШНОТЭ’ЙНУ — ВАЭМ ШИВЪИМ ШАНА, ВЭИМ БИГВУРОТ — ШМОНИМ ШАНА, ВЭРААБАМ — АМАЛЬ ВАА’ВЭН, КИ ГАЗ ХИШ, ВАНАУФА. МИ ЙОДЭ’А ОЗ АПЭ’ХА, УХЭИРЪАТХА —ЭВРАТЭ’ХА! ЛИМНОТ ЯМЭ’ЙНУ КЭН ОДА, ВЭНАВИ ЛЕВАВ ХОХМА.


ШУВА, АДОНАЙ, АД МАТАИ? ВЭИНАХЭМ АЛЬ АВАДЭ’ХА! САБЭ’НУ ВАБО’КЭР ХАСДЭ’ХА, УНЭРАНЭНА ВЭНИСМЭХА БЭХОЛЬ ЯМЭ’ЙНУ. САМХЭ’НУ КИМОТ ИНИТА’НУ, ШНОТ РАИ’НУ РАА. ЕРАЭ ЭЛЬ АВАДЭ’ХА ФААЛЭ’ХА, ВААДАРХА АЛЬ БНЭЙЭМ. ВИИ НО’АМ АДОНАЙ ЭЛОЭ’ЙНУ АЛЕ’ЙНУ, УМААСЭ ЯДЭ’ЙНУ КОНЭНА АЛЕ’ЙНУ, УМААСЭ ЯДЭ’ЙНУ КОНЭНЭ’У!


(105) ОДУ ЛАДОНАЙ, КИРЪУ ВИШМО, ОДИ’У ВААМИМ АЛИЛОТАВ! ШИ’РУ ЛО, ЗАМРУ ЛО, СИ’ХУ БЭХОЛЬ НИФЛЕОТАВ! ИТЪАЛЕЛУ БЭШЭМ КОДШО, ИСМАХ ЛЕВ МЭВАКШЕЙ АДОНАЙ! ДИРШУ АДОНАЙ ВЭУЗО, БАКШУ ФАНАВ ТАМИД! ЗИХРУ НИФЛЕОТАВ АШЭР АСА, МОФТАВ УМИШПЭТЭЙ ФИВ! ЗЭРА АВРААМ АВДО, БНЭЙ ЯАКОВ, БХИРАВ. У — АДОНАЙ ЭЛОЭ’ЙНУ, БЭХОЛЬ АА’РЭЦ МИШПАТАВ. ЗАХАР ЛЕОЛАМ БРИТО, ДАВАР ЦИВА ЛЕЭ’ЛЕФ ДОР. АШЭР КАРАТ ЭТ АВРААМ, УШВУАТО ЛЕИСХАК. ВАЯАМИДЭ’А ЛЕЯАКОВ ЛЕХОК, ЛЕ-ИСРАЭЛЬ — БРИТ ОЛАМ. ЛЕМОР: ЛЕХА ЭТЭН ЭТ Э’РЭЦ КНА’АН, ХЭ’ВЭЛЬ НАХАЛАТХЭМ. БИЙОТАМ МТЭЙ МИСПАР, КИМЪАТ ВЭГАРИМ БА. ВАИТЪАЛХУ МИГОЙ ЭЛЬ ГОЙ, МИМАМЛАХА ЭЛЬ AM АХЭР.


ЛО ИНИ’АХ АДАМ ЛЕОШКАМ, ВАЙО’ХАХ АЛЕЙЭМ МЭЛАХИМ. АЛЬ ТИГЪУ ВИМШИХАЙ, ВЭЛИНВИАЙ АЛЬ ТАРЭ’У! ВАИКРА РААВ АЛЬ АА’РЭЦ, КОЛЬ МАТЭ ЛЭ’ХЭМ ШАВАР. ШАЛАХ ЛИФНЭЙЭМ ИШ, ЛЕЭ’ВЭД НИМКАР ЙОСЭФ. ИНУ ВАКЭ’ВЭЛЬ РАГЛО, БАРЗЭЛЬ БА’А НАФШО. АД ЭТ БО ДВАРО, ИМРАТ АДОНАЙ ЦРАФАТ’ЪУ. ШАЛАХ МЭ’ЛЕХ — ВАЯТИРЭ’У, МОШЭЛЬ АМИМ — ВАЕФАТХЭ’У. САМО АДОН ЛЕВЭЙТО, УМОШЭЛЬ БЭХОЛЬ КИНЬЯНО. ЛЭЭСОР САРАВ БЭНАФШО, УЗКЭНАВ ЕХАКЭМ. ВАЯВО ИСРАЭЛЬ МИЦРАИМ, ВЭЯАКОВ ГАР БЭЭ’РЭЦ ХАМ. ВАЕФ’ЭР ЭТ АМО МЭОД, ВАЯАЦИМЭ’У МИЦАРАВ. АФАХ ЛИБАМ ЛИСНО АМО, ЛЭИТНАКЭЛЬ БААВАДАВ.


ШАЛАХ МОШЭ АВДО, ААРОН АШЭР БА’ХАР БО. САМУ ВАМ ДИВРЭЙ ОТОТАВ -УМОФТИМ БЭЭ’РЭЦ ХАМ. ШАЛАХ ХО’ШЭХ — ВАЯХШИХ, ВЭЛО МАРУ ЭТ ДВАРО. АФАХ ЭТ МЭЙМЭЙЭМ ЛЕДАМ, ВАЯМЭТ ЭТ ДГАТАМ. ШАРАЦ АРЦАМ ЦФАРДЭИМ, БЭХАДРЭЙ МАЛХЭЙЭМ. АМАР — ВАЯВО АРОВ, КИНИМ БЭХОЛЬ ГВУЛЯМ. НАТАН ГИШМЭЙЭМ БАРАД, ЭШ ЛЭАВОТ БЭАРЦАМ. ВАЯХ ГАФНАМ УТЭЭНАТАМ, ВАЕШАБЭР ЭЦ ГВУЛЯМ. АМАР — ВАЯВО АРБЭ, ВЭЕ’ЛЭК ВЭЭЙН МИСПАР. ВАЙОХАЛЬ КОЛЬ Э’СЭВ БЭАРЦАМ, ВАЙОХАЛЬ ПРИ АДМАТАМ. ВАЯХ КОЛЬ БХОР БЭАРЦАМ, РЭШИТ ЛЕХОЛЬ ОНАМ. ВАЙОЦИЭМ БЭХЭ’СЭФ ВЭЗААВ, ВЭЭЙН БИШВАТАВ КОШЭЛЬ. СAMАХ МИЦРАИМ БЭЦЭТАМ, КИ НАФАЛЬ ПАХДАМ АЛЭЙЭМ. ПАРАС АНАН ЛЕМАСАХ, ВЭЭШ ЛЭАИР ЛАЙЛА. ШААЛЬ – ВАЯВЭ СЛАВ, ВЭЛЭ’ХЭМ ШАМА’ИМ ЯСБИЭМ. ПАТАХ ЦУР — ВАЯЗУ’ВУ МА’ИМ, АЛХУ БАЦИЙОТ НААР. КИ ЗАХАР ЭТ ДВАР КОДШО, ЭТ АВРААМ АВДО.


ВАЙОЦИ АМО ВЭСАСОН, БЭРИНА ЭТ БХИРАВ. ВАИТЭН ЛАЭМ АРЦОТ ГОИМ, ВААМАЛЬ ЛЕУМИМ ИРАШУ. БААВУР ИШМЭРУ ХУКАВ, ВЭТОРОТАВ ИНЦОРУ — АЛЕЛУЯ!


(137) АЛЬ НААРОТ БАВЭЛЬ — ШАМ ЯШАВНУ, ГАМ БАХИНУ БЭЗОХРЭНУ ЭТ ЦИОН. АЛЬ АРАВИМ БЭТОХА ТАЛИ’НУ КИНОРОТЭ’ЙНУ. КИ ШАМ ШЭЭЛУ’НУ ШОВЭ’ЙНУ ДИВРЭЙ ШИР ВЭТОЛАЛЕ’ЙНУ СИМХА: ШИ’РУ ЛА’НУ МИШИР ЦИОН! ЭЙХ НАШИР ЭТ ШИР АДОНАЙ АЛЬ АДМАТ НЭХАР? ИМ ЭШКАХЭХ, ЕРУШАЛА’ИМ, ТИШКАХ ЕМИНИ! ТИДБАК ЛЕШОНИ ЛЕХИКИ ИМ ЛО ЭЗКЭРЭХИ, ИМ ЛО ААЛЕ ЭТ ЕРУШАЛА’ИМ АЛЬ РОШ СИМХАТИ! ЗХОР, АДОНАЙ, ЛИВНЭЙ ЭДОМ ЭТ ЙОМ ЕРУШАЛА’ИМ АОМРИМ: АРУ, АРУ АД АЕСОД БА! БАТ БАВЭЛЬ АШДУДА, АШРЭЙ ШЭЙЭШАЛЕМ ЛАХ ЭТ ГМУЛЕХ ШЭГАМАЛЬТ ЛА’НУ! АШРЭЙ — ШЭЙОХЭЗ ВЭНИПЭЦ ЭТ ОЛАЛА’ИХ ЭЛЬ АСА’ЛА!


(150) АЛЕЛУЯ! АЛЕЛУ ЭЛЬ БЭКОДШО, АЛЕЛУ’У БИРКИ’А УЗО! АЛЕЛУ’У БИГВУРОТАВ, АЛЕЛУ’У КЭРОВ ГУДЛО! АЛЕЛУ’У БЭТЭ’КА ШОФАР, АЛЕЛУ’У БЭНЭ’ВЭЛЬ ВЭ ХИНОР! АЛЕЛУ’У БЭТОФ УМАХОЛЬ, АЛЕЛУ’У БЭМИНИМ ВЭУГАВ. АЛЕЛУ’У БЭ ЦИЛЬЦЕЛЕЙ ША’МА, АЛЕЛУ’У БЭЦИЛЬЦЕЛЕЙ ТРУА. КОЛЬ АНЭШАМА, ТЭАЛЕЛЬ Я! АЛЕЛУЯ!


ТИКУН АКЛАЛИ —ПЕРЕВОД


16


Михтам Давида. Храни меня, Б-г! Ибо на Тебя полагаюсь. Сказала ты (душа моя) Г-споду; господин мой Ты, нет у меня (иного) блага – только от Тебя. К святым, которые на земле, – велико стремление мое к ним.


Пусть умножатся страдания тех, кто поспешают к (богу) другому; не буду участвовать в возлияниях их кровавых и не произнесу имена их устами своими. Г-сподь – доля моя и чаша (участь) моя, Ты споспешествуешь судьбе моей. Наделы выпали мне в приятных (местах), и наследие мое прекрасно для меня! Благословлю Г-спода, который советовал мне, и ночами наставляли меня почки (нутро) мои. Представляю Г-спода пред собой всегда; ибо (когда Он) справа от меня – не пошатнусь! Поэтому радуется сердце мое, веселится слава (душа) моя, и плоть моя пребывает в спокойствии. Ибо не оставишь Ты душу мою для преисподней, не дашь (душе) благочестивого Своего увидеть могилу. Ты укажешь мне путь жизни, полнота радостей пред Тобой, блаженство в деснице Твоей вовек.


32


(Псалом) Давида. Маскил. Счастлив (тот), чье преступление прощено, чей грех закрыт (прощен). Счастлив человек, которому Г-сподь не вменяет вины (его) и в чьем духе нет лжи. Когда молчал я (не обращался к Г-споду), истлели кости мои в криках моих вседневных, потому что днем и ночью тяготела надо мной рука Твоя; превратилась свежесть моя в летний зной. Сэла! О грехе моем я сообщил Тебе и вины моей не скрыл; сказал я: признаюсь в проступках моих Г-споду, и снял Ты вину греха моего. Сэла! Поэтому молится Тебе каждый благочестивый во время, когда найден (Ты), разлив многих вод не застигнет его. Ты укрытие мне, от бедствия Ты охранишь меня, ликованием избавления окружишь меня. Сэла! «Вразумлю тебя, и покажу тебе путь, каким пойдешь: советовать буду тебе, обращу взор Мой на тебя». Не будьте как конь и как мул неразумный – уздой и удилами нужно обуздывать рот его, чтобы (он) не приблизился к тебе (и не укусил тебя). Много болей нечестивому, а уповающего на Г-спода – милость окружает его. Радуйтесь в Г-споде и веселитесь, праведники, и пойте, все прямодушные.


41


Руководителю. Псалом Давида. Счастлив понимающий бедного, в день бедствия спасет его Г-сподь. Г-сподь сохранит его, и даст ему жизнь; счастлив будет он на земле; и Ты не отдашь жизнь его врагам его! Г-сподь укрепит его на одре болезни, изменяешь Ты все ложе его в недуге его. Сказал я: Г-споди, помилуй меня, излечи душу мою, ибо согрешил я пред Тобой. Враги мои говорят обо мне злое: «Когда умрет он и исчезнет имя его?» И если приходит (кто-нибудь) повидать (меня) – ложь говорит, сердце его собирает неправду в себя; а выйдет вон – толкует. Щепчутся обо мне все ненавидящие меня, замышляют против меня злое. «Слово белиала (тяжелая болезнь) пристало к нему, и раз слег он – не встанет больше». Даже человек, миролюбивый со мной, на которого полагался я, евший хлеб мой, поднял на меня пяту. А Ты, Г-споди, помилуй меня, и подними меня, и я отплачу им. Из того узнаю, что Ты благоволишь ко мне, если враг мой не восторжествует надо мною. А меня – за непорочность мою поддержишь меня пред Собой, навек. Благословен Г-сподь, Б-г Йисраэйля от века и до века. Амэйн и амэйн!


42


Руководителю. Маскил. (Псалом) сыновей Кораха. Как олень стремится к источникам вод, так душа моя стремится к Тебе, Б-же. Жаждет душа моя Б-га, Б-га живого. Когда приду и явлюсь пред Б-гом? Стали слезы мои хлебом для меня днем и ночью, когда говорили весь день: «Где Б-г твой? Вспоминаю об этом и изливаю душу свою, потому что ходил я в многолюдстве, вступал с ними в дом Б-жий с возгласом радости и благодарения, (среди) праздничной толпы. Что же поникла ты, душа моя, и стенаешь? Полагайся на Г-спода, ибо еще восславлю Его. Спасение (мое) –от Него. Б-же мой, поникла душа моя, потому что вспоминаю о Тебе в земле Иардэйнской, на Хэрмоне, на горе Мицар. Пучина пучину призывает шумом водопадов Твоих, все валы Твои и волны Твои прошли надо мной. Днем явит Г-сподь милость Свою, и ночью –песнь Ему у меня, молитва к Б-гу жизни моей. Скажу Б-гу, твердыне моей: почему Ты забыл меня? Почему мрачным хожу из-за притеснений врага? Сокрушая кости мои, позорят меня враги, когда говорят мне весь день: «Где Б-г твой?» Что же поникла ты, душа моя, и что стенаешь? Полагайся на Б-га, ибо еще восславлю Его, спасение мое, и Б-га моего!


59


Руководителю. По «Ал-ташхэйт». Михтам Давида, – когда послал Шаул людей) и стерегли они дом, чтобы умертвить его (Давида). Спаси меня от врагов моих, Б-г мой, от восстающих на меня защити меня! Спаси меня от творящих несправедливость и от людей, проливающих кровь, избавь меня, ибо вот подстерегают они душу мою, собираются на меня жестокие не за преступление мое и не за грех мой, Г-споди, не за вину (мою) сбегаются и приготовляются. Воспрянь навстречу мне и смотри! А Ты, Г-сподь, Б-г Цеваот, Б-г Йисраэйля, пробудись, чтобы наказать все народы, не щади изменников, всех (совершающих) беззаконие. Сэла! Возвратятся вечером, ворчат, как пес, и кружат в городе. Вот, изрыгают (хулу) ртом своим, мечи в устах их, ибо (думают): кто слышит? Но Ты, Г-споди, посмеешься над ними; насмехаться будешь над всеми народами. Сила у него (у врага моего). Тебя жду, ибо Б-г – оплот мой. Б-г мой, милующий меня, встретит меня, Б-г даст мне увидеть (гибель) врагов моих. Не убивай их, а то забудет народ мой, силой Своей заставь их скитаться и низринь их, щит наш, Г-сподь, (за) грех языка их, (за) слово уст их. И пойманы бу- дут в надменности своей за проклятия и ложь, (которые) изрекают они. Истребляй гневом, истребляй, и да не станет их, и узнают до края земли, что Б-г владычествует в Йаакове. Сэла! И возвращаются вечером, ворчат, как пес и кружат в городе. Слоняются они, чтобы (найти) пищу, и, не насытившись, воют. А я воспевать буду силу Твою и восхвалять с утра милость Твою, ибо был Ты оплотом мне и убежищем в день бедствия моего. Сила моя! Тебя воспевать буду, ибо Б-г –оплот мой, Б-г мой, милующий меня.


77


Руководителю, Йедутуну. Псалом Асафа. Голос мой – к Б-гу, и закричу я, голос мой – к Б-гу, а (Ты) внемли мне. В день бедствия моего Г-спода ищу я, сочится ночью рука (язва) моя и не перестает, отказывается от утешения душа моя. Вспоминаю, Б-же и стенаю, размышляю, и изнывает дух мой. Сэла! Удерживаешь Ты веки глаз моих, ошеломлен я и не могу говорить. Размышляю я о днях древних, о годах давних. Вспоминаю ночью пенье свое, беседую с сердцем своим, и ищет отве-та дух мой. Неужели навек покинет Г-сподь и не будет благоволить более? Неужели иссякла навек милость Его, определил Он (бедствие) навсегда? Неужели забыл помиловать Б-г, затворил в гневе милосердие Свое? Сэла! И сказал я: боль моя – это изменение десницы Всевышнего. Вспоминаю о деяниях Г-сподних, вспоминаю о чуде Твоем древнем. И размышляю о всех делах Твоих и о деяниях Твоих говорю. Б-же, в святости путь Твой. Кто бог, великий, как Б-г? Ты Б-г, творящий чудо, среди народов проявил Ты силу Свою. Избавил Ты мышцей Своей народ Твой, сынов Иаакова и Йосэй- фа. Сэла! Видели Тебя воды, Б-же, видели Тебя воды –ужаснулись, и бездны содрогнулись. Излили тучи потоки вод, голос подали небеса, и стрелы Твои расходились. Голос грома Твоего в небесах, молнии освещали вселенную, содрогалась и сотрясалась земля. В море путь Твой, и тропа Твоя в водах велихих, и следы Твои неведомы. Вел Ты, как овец, народ Свой рукою Моше и Аарона!


90


Молитва Моше, человека Б-жьего. Г-споди, обителью Ты был для нас из рода в род. Прежде, чем родились горы и создал Ты землю и вселенную, и от века до века Ты – Б-г! Доводишь Ты человека до изнеможения и говоришь: «Возвратитесь, сыны человеческие!» Ибо тысяча лет в глазах Твоих, как день вчерашний, когда минул он, и как стража ночная (треть ночи). Смываешь Ты их, они – (как) сон поутру, как трава исчезающая, – утром цветет и растет она, вечером вянет и засыхает. Ибо истреблены мы гневом Твоим и яростью Твоей напуганы; держишь Ты пред Собой проступки наши, (грехи) молодости нашей – пред светом лица Твоего. Ибо все дни наши прошли в гневе Твоем, растратили мы годы наши (быстро) как звук. Дни лет наших –семьдесят лет, а если сильны –восемьдесят лет, и надменность их –суета и ложь, ибо быстро мелькают они и умираем мы. Кто знает силу гнева Твоего? И подобна страху, (который наводишь) Ты, ярость Твоя. Научи нас так считать дни наши, чтобы мы приобрели сердце мудрое. Возвратись. Г-споди! Доколе? И смилуйся над рабами Твоими! Насыть нас утром милостью Твоей, и мы радоваться будем и веселиться все дни наши. Возвесели нас соразмерно дням, (когда) Ты заставил нас страдать, годам, (когда) видели мы бедствие. Да явится пред рабами Твоими деяние Твое, и слава Твоя – над сынами их. И да будет милость Г-спода Б-га нашего на нас,-и дело рук наших утверди ддя нас, и дело рук наших утверди.


105


Благодарите Г-спода, призывайте имя Его, возвестите среди народов деяния Его; пойте Ему, славьте Его, рассказывайте обо всех чудесах Его; гордитесь именем святым Его, пусть веселится сердце ищущих Г-спода; вопрошайте Г-спода и силу Его, ишите лица Его постоянно; помните чудеса Его, которые сотворил Он, знамения Его и приговоры уст Его. Семя Авраама, раба Его, сыновья Йаакова, избранные Его! Он – Г-сподь Б-г наш, по всей земле суды Его. Помнит Он вечно завет Свой – слово, (что) заповедал Он на тысячу поколений, –который заключил Он с Авраамом, клятву Свою Йисхаку. И поставил Он это Йаакову законом. Йисраэйлю –заветом вечным, сказав: тебе дам землю Кенаан, наследственный удел ваш, – когда было их мало числом, немного, и пришельцами (были они) в ней. И ходили от народа к народу, из царства (одного) к племени иному. Не давал Он никому притеснять их и царей наказывал за них. Не трогайте помазанных Моих и пророкам Моим не далайте зла! И призвал Он голод на страну ту, всякую опору хлебную сокрушил, послал Он пред ними человека – в рабы был продан Йосэйф. Мучили кандалами ноги его, железо вошло в тело его, доколе не пришло слово Его – слово Г-сподне очистило его. Послал царь и развязал его, (повелел) властелин народов и освободил его. Поставил его господином над домом своим и властелином над всем достоянием своим, чтобы связывал он вельмож по воле своей и старейшин его учил мудрости. И пришел Йисраэйль в Египет, и жил Йааков в стране Xама. И весьма умножил Он народ Свой и сделал его сильнее врагов его. (И) обратил Он сердце их к ненависти (против) народа Своего и к злоумышлению (против) рабов Своих. Послал Он Мошэ, раба Своего, Аарона, которого избрал Он. Совершили они среди них знамения (по) словам Его и чудеса – в стране Хама. Послал Он мрак – и стемнело, и не противились слову Его. Превратил Он воду их в кровь и умертвил рыбу их. Кишела страна их лягушками, (даже) комнаты царей. Сказал Он – и пришел аров, вши – во все пределы их. Сделал Он градом дожди их, огонь пылающий (зажег) в стране их, и побил виноградные лозы их и смоковницы их, и поломал деревья в пределах их. Сказал – и пришел арбэ и елэк (виды саранчи), и не (было им) числа. И пожрали всю траву в стране их и пожрали плоды земли их. И поразил Он всякого первенца в стране их, начатки всей силы их. И вывел их (йисраэйльтян) с серебром и золотом, и не (было) бедняка среди колен их. Обрадовался Египет исходу их, потому что напал на них страх. Простер Он облако, как завесу, и огонь, чтобы светить ночью. Просил (народ) – и привел Он перепелов и хлебом небесным насытил их. Разверз скалу, и полились воды, потекли в пустыне, (как) река, ибо помнил Он слово святое Свое к Аврааму, рабу Своему, и вывел народ Свой в радости, в весельи – избранных Своих. И дал им земли народов, и труд племен унаследовали они, чтобы соблюдать законы Его и сохранять ученья Его. Алелуйа!


137


При реках бавэльских – там сидели мы и плакали, когда вспоминали Цийон. На ивах, средь него, повесили мы кинноры наши, потому что там пленившие нас требовали от нас песнопений и насмехавшиеся над нами – веселья: «Спойте нам из песен Цийона». Как нам петь песнь Г-сподню на земле чужой? Если я забуду тебя, Йерушалаим, пусть забудет (меня) десница моя. Да прилипнет язык мой к нёбу моему, если не буду помнить тебя, если не вознесу Йерушалаима на вершину веселья моего!


Припомни, Г-споди, день Йерушалаима сынам Эдома, говорившим: «Разрушайте, разрушайте до основания его». Дочь Бавэля, (обреченная) на разрушение! Счастлив тот, кто воздаст тебе по заслугам за то, что ты сделала нам. Счастлив тот, кто возьмет и разобьет младенцев твоих о скалу.


150

Алелуйа. Хвалите Б-га в святилище Его, хвалите Его в небесах мощных. Хвалите Его за могущественные (деяния) Его, хвалитеЕго но множеству величия Его. Хвалите Его звуком шофара, хвалите Его арфой и киннором. Хвалите Его тимпаном и танцем, хвалите Его мэйнами (струнными инструментами) и свирелью. Хвалите Его цимбалами звенящими, хвалите Его цимбалами громкогласными. Всякая душа (человеческая) да хвалит Г-спода. Алелуйа!