update: К сожалению ХАЯ ФИРА бат КАШЕРО - Барух Даян а-Эмет :(

-------------------------------------------------------------------------------------------SOS!!! СРОЧНО !!!! ЙЕШУОТ ле ЭФРОТ ФИРА бат КАШЕРО -

(29 - летнюю девочку ударили ломом по голове в подъезде дома - в критическом состоянии - госпитализирована) :

ПРОСЬБА всем прочесть эту молитву - семья надеется только на ЧУДО :


Три псалма защиты и помощи (20-121-130):


Вступление: Леху неранена лА-донай, нариа лецур йиш'эну. Некадема фанав бетода, бизмирот нариа ло. Ки Эль гадоль А-донай, уМэлэх гадоль аль коль элоим.Псалом 20. Ламнацэах мизмор ле-Давид. (2) Яанха А-донай бейом цара, йесагэвха шэм Элоэй Яаков. (3) Йишлах эзреха микодэш, уми-Цийон йис'адэка. (4) Йизкор коль минхотэха, веолатеха йидашенэ сэла. (5) Йитэн леха хилвавэха, вехоль ацатеха йемалэ. (6) Неранена бишуатэха увшэм Элоэну нидголь, йемалэ А-донай коль миш'алотэха. (7) Ата ядати ки ошиа А-донай мешихо, яанэу мишемэй кодшо, бигвурот йэша йемино. (8) Элэ варэхэв ве-элэ васусим, ваанахну бе-шэм А-донай Элоэну назкир. (9) Эма кареу венафалу, ваанахну камну ве-нит'одад. (10) А-донай ошиа, амэлэх яанэну вейом кор'эну.


תהילים פרק כ


א למנצח, מזמור לדויד.

ב יענך יהוה, ביום צרה; ישגבך, שם אלוהי יעקוב.

ג ישלח-עזרך מקודש; ומציון, יסעדך.

ד יזכור כל-מנחותיך; ועולתך ידשנה סלה.

ה ייתן-לך כלבבך; וכל-עצתך ימלא.

ו נרננה, בישועתך-- ובשם-אלוהינו נדגול;

ימלא יהוה, כל-משאלותיך.

ז עתה ידעתי-- כי הושיע יהוה, משיחו:

יענהו, משמי קודשו-- בגבורות, ישע ימינו.

ח אלה ברכב, ואלה בסוסים;

ואנחנו, בשם-יהוה אלוהינו נזכיר.

ט המה, כרעו ונפלו; ואנחנו קמנו, ונתעודד.

י יהוה הושיעה: המלך, יעננו ביום-קוראנו.


Псалом 121. Шир ламаалот эса энай эль эарим, мэайин яво эзри. (2) Эзри мэим А-донай, осэ шамайим ваарэц. (3) Аль йитэн ламот раглэха, аль янум шомерэха. (4) Инэ ло янум вело йишан, шомэр Йисраэль. (5) А-донай шомерэха, А-донай цилеха аль яд йеминэха. (6) Йомам ашэмэш ло якэка, веярэах балайла. (7) А-донай йишморха миколь ра, йишмор эт нафшэха. (8) А-донай йишмор цэтеха увоэха, мэата веад олам.


תהילים פרק קכא


א שיר, למעלות:

אשא עיניי, אל-ההרים-- מאיין, יבוא עזרי.

ב עזרי, מעם יהוה-- עושה, שמיים וארץ.

ג אל-ייתן למוט רגלך; אל-ינום, שומרך.

ד הנה לא-ינום, ולא יישן-- שומר, ישראל.

ה יהוה שומרך; יהוה צילך, על-יד ימינך.

ו יומם, השמש לא-יכך; וירח בלילה.

ז יהוה, ישמורך מכל-רע: ישמור, את-נפשך.

ח יהוה, ישמור-צאתך ובואך-- מעתה, ועד-עולם.Псалом 130. Шир амаалот, ми-маамаким кератиха А-донай. (2) А-донай шим'а ве-коли, тийэна ознэха кашувот леколь таханунай. (3) Им авонот тишмор я, А-донай ми яамод. (4) Ки имеха аселиха, лемаан тиварэ. (5) Кивити А-донай кивета нафши, велидваро охалти. (6) Нафши лА-донай, мишомерим ла-бокэр шомерим лабокэр. (7) Яхэль Йисраэль эль А-донай ки им А-донайахэсэд вэарбэ имо федут. (8) Веу йифдэ эт Исраэль миколь авонотав.


תהילים פרק קל


א שיר המעלות:

ממעמקים קראתיך יהוה.

ב אדוניי, שמעה בקולי:

תהיינה אוזניך, קשובות-- לקול, תחנוניי.

ג אם-עוונות תשמור-יה-- אדוניי, מי יעמוד.

ד כי-עימך הסליחה-- למען, תיוורא.

ה קיוויתי יהוה, קיוותה נפשי; ולדברו הוחלתי.

ו נפשי לאדוניי-- משומרים לבוקר, שומרים לבוקר.

ז יחל ישראל, אל-יהוה: כי-עם-יהוה החסד; והרבה עימו פדות.

ח והוא, יפדה את-ישראל-- מכול, עוונותיו.Заключение:Ми йитэн ми-Цийон йешуат Йисраэль бешув А-до-най шевут амо, ягэль Яаков йисмах Йсраэль. Утшуат цадиким мэА-донай, маузам беэт цара. Ва-язерэм А-донай ва-йфалетэм, йефалетэм мэрешаим ве-йошиэм ки хасу во.


МОЛИТВА за больную:

Ана мэлэх рахум веханун , йеи рацон милефанеха шэтитмале рахамим аль коль холей амеха Йисраэль увифрат аль

ЭФРОТ ФИРА бат КАШЕРО

амутэлет аль эрэс девай, утрапеhа рефуа шелэма , ки ата берахамеха рофе холей амеха Исраэль. Викуям алэhа микра шэкатув Ад-най йисадену аль эрэс девай коль мишкаво афахта вехольйо . Улмаан зехут Авраам ахуз беХесед , Ицхак нээзар биГвура, Яаков ахуз беТиферет, Моше ахуз беНецах , Аарон ахуз бе Од, - терапеhа рефуа шлема , ветациль мимавет нафша, ветаамидэhа аль омдаh , утэхи мэхольйа. Ве аф аль пи шэядану шээйн ану кедаим леитпалель аль ацмену , миколь шэкэн аль ахэрим, ах самну рахамэха нэгэд энену , ки рахум ата , веата шомеа тефилат коль пэ. Лахен бевошэт паним атану левакэш рахамим ветахануним авур ЭФРОТ ФИРА бат КАШЕРО ахола азо Э-ль на рефа на лаh, ветавриэhа ветахалимэhа утхазекэhа . Увхоах шетайим веэсрим отийот Торатеха акедоша шэкибалну беар Синай , тифтах ле ЭФРОТ ФИРА бат КАШЕРО: ахола азо : шаарей аруха умарпе, шаарей вериут , шаарей гила , шаарей дерор, шаарей од, шаарей зехут, шаарей хэмла , шаарей хэдва , шаарей това , шаарей йешуа, шаарей хапара , шаарей лэв таор , шаарей мехила, шаарей неимут, шаарей семиха , шаарей эзра, шаарей федут, шаарей цидкут, шаарей комемийут, шаарей рефуа шлема, шаарей симха , шаарей тешуа. Вейизахреhа лефанеха коль цидкотэhа ашэр аста hи (увеней вейта) лифней хисэ рахамеха , леамлиц тов баада веаль титенеhа бенэфэш ойвав .

Асэ лемаан шемэха, асэ лемаан йеминеха , асэ лемаан Торатеха, асэ лемаан кедушатеха!