update :

Цлиль ушла от нас с наступлением шаббата ..... Барух даян эмэт.

------------------------------------------------------------------------------------------------

Друзья, прошу всем молиться за ЦЛИЛЬ бат ЭЛИС ( 21 г - в коме) !!!! Смотрите сообщение получили :


"сегодня семья Цлиль обратилась с просьбой к рабануту чтобы отключить Цлиль от аппарата искусственного обеспечения мозга и дыхания..... Даже не знаю что сказать, будем ждать ответа.... Эль рахум вэ ханун, эрэх апайим вэ гадоль хэсэд!!!! Эль на рафэ на ла!!!!"


Не сдаёмся!!!!! Продолжаем молиться, что бы она проснулась!!!!!


Читаем 3 псалма защиты !!!! ЦЛИЛЬ бат ЭЛИС !!!Рефуа шлема!!!!!


Вступление: Леху неранена лА-донай, нариа лецур йиш'эну. Некадема фанав бетода, бизмирот нариа ло. Ки Эль гадоль А-донай, уМэлэх гадоль аль коль элоим.


Псалом 20. Ламнацэах мизмор ле-Давид. (2) Яанха А-донай бейом цара, йесагэвха шэм Элоэй Яаков. (3) Йишлах эзреха микодэш, уми-Цийон йис'адэка. (4) Йизкор коль минхотэха, веолатеха йидашенэ сэла. (5) Йитэн леха хилвавэха, вехоль ацатеха йемалэ. (6) Неранена бишуатэха увшэм Элоэну нидголь, йемалэ А-донай коль миш'алотэха. (7) Ата ядати ки ошиа А-донай мешихо, яанэу мишемэй кодшо, бигвурот йэша йемино. (8) Элэ варэхэв ве-элэ васусим, ваанахну бе-шэм А-донай Элоэну назкир. (9) Эма кареу венафалу, ваанахну камну ве-нит'одад. (10) А-донай ошиа, амэлэх яанэну вейом кор'эну.


תהילים פרק כ


א למנצח, מזמור לדויד.

ב יענך יהוה, ביום צרה; ישגבך, שם אלוהי יעקוב.

ג ישלח-עזרך מקודש; ומציון, יסעדך.

ד יזכור כל-מנחותיך; ועולתך ידשנה סלה.

ה ייתן-לך כלבבך; וכל-עצתך ימלא.

ו נרננה, בישועתך-- ובשם-אלוהינו נדגול;

ימלא יהוה, כל-משאלותיך.

ז עתה ידעתי-- כי הושיע יהוה, משיחו:

יענהו, משמי קודשו-- בגבורות, ישע ימינו.

ח אלה ברכב, ואלה בסוסים;

ואנחנו, בשם-יהוה אלוהינו נזכיר.

ט המה, כרעו ונפלו; ואנחנו קמנו, ונתעודד.

י יהוה הושיעה: המלך, יעננו ביום-קוראנו.


Псалом 121. Шир ламаалот эса энай эль эарим, мэайин яво эзри. (2) Эзри мэим А-донай, осэ шамайим ваарэц. (3) Аль йитэн ламот раглэха, аль янум шомерэха. (4) Инэ ло янум вело йишан, шомэр Йисраэль. (5) А-донай шомерэха, А-донай цилеха аль яд йеминэха. (6) Йомам ашэмэш ло якэка, веярэах балайла. (7) А-донай йишморха миколь ра, йишмор эт нафшэха. (8) А-донай йишмор цэтеха увоэха, мэата веад олам.


תהילים פרק קכא


א שיר, למעלות:

אשא עיניי, אל-ההרים-- מאיין, יבוא עזרי.

ב עזרי, מעם יהוה-- עושה, שמיים וארץ.

ג אל-ייתן למוט רגלך; אל-ינום, שומרך.

ד הנה לא-ינום, ולא יישן-- שומר, ישראל.

ה יהוה שומרך; יהוה צילך, על-יד ימינך.

ו יומם, השמש לא-יכך; וירח בלילה.

ז יהוה, ישמורך מכל-רע: ישמור, את-נפשך.

ח יהוה, ישמור-צאתך ובואך-- מעתה, ועד-עולם.


Псалом 130. Шир амаалот, ми-маамаким кератиха А-донай. (2) А-донай шим'а ве-коли, тийэна ознэха кашувот леколь таханунай. (3) Им авонот тишмор я, А-донай ми яамод. (4) Ки имеха аселиха, лемаан тиварэ. (5) Кивити А-донай кивета нафши, велидваро охалти. (6) Нафши лА-донай, мишомерим ла-бокэр шомерим лабокэр. (7) Яхэль Йисраэль эль А-донай ки им А-донайахэсэд вэарбэ имо федут. (8) Веу йифдэ эт Исраэль миколь авонотав.


תהילים פרק קל


א שיר המעלות:

ממעמקים קראתיך יהוה.

ב אדוניי, שמעה בקולי:

תהיינה אוזניך, קשובות-- לקול, תחנוניי.

ג אם-עוונות תשמור-יה-- אדוניי, מי יעמוד.

ד כי-עימך הסליחה-- למען, תיוורא.

ה קיוויתי יהוה, קיוותה נפשי; ולדברו הוחלתי.

ו נפשי לאדוניי-- משומרים לבוקר, שומרים לבוקר.

ז יחל ישראל, אל-יהוה: כי-עם-יהוה החסד; והרבה עימו פדות.

ח והוא, יפדה את-ישראל-- מכול, עוונותיו.


Заключение:Ми йитэн ми-Цийон йешуат Йисраэль бешув А-до-най шевут амо, ягэль Яаков йисмах Йсраэль. Утшуат цадиким мэА-донай, маузам беэт цара. Ва-язерэм А-донай ва-йфалетэм, йефалетэм мэрешаим ве-йошиэм ки хасу во.


МОЛИТВА за больную:

Ана мэлэх рахум веханун , йеи рацон милефанеха шэтитмале рахамим аль коль холей амеха Йисраэль увифрат аль

ЦЛИЛЬ бат ЭЛИС

амутэлет аль эрэс девай, утрапеhа рефуа шелэма , ки ата берахамеха рофе холей амеха Исраэль. Викуям алэhа микра шэкатув Ад-най йисадену аль эрэс девай коль мишкаво афахта вехольйо . Улмаан зехут Авраам ахуз беХесед , Ицхак нээзар биГвура, Яаков ахуз беТиферет, Моше ахуз беНецах , Аарон ахуз бе Од, - терапеhа рефуа шлема , ветациль мимавет нафша, ветаамидэhа аль омдаh , утэхи мэхольйа. Ве аф аль пи шэядану шээйн ану кедаим леитпалель аль ацмену , миколь шэкэн аль ахэрим, ах самну рахамэха нэгэд энену , ки рахум ата , веата шомеа тефилат коль пэ. Лахен бевошэт паним атану левакэш рахамим ветахануним авур ЦЛИЛЬ бат ЭЛИС ахола азо Э-ль на рефа на лаh, ветавриэhа ветахалимэhа утхазекэhа . Увхоах шетайим веэсрим отийот Торатеха акедоша шэкибалну беар Синай , тифтах ле ЦЛИЛЬ бат ЭЛИС: ахола азо : шаарей аруха умарпе, шаарей вериут , шаарей гила , шаарей дерор, шаарей од, шаарей зехут, шаарей хэмла , шаарей хэдва , шаарей това , шаарей йешуа, шаарей хапара , шаарей лэв таор , шаарей мехила, шаарей неимут, шаарей семиха , шаарей эзра, шаарей федут, шаарей цидкут, шаарей комемийут, шаарей рефуа шлема, шаарей симха , шаарей тешуа. Вейизахреhа лефанеха коль цидкотэhа ашэр аста hи (увеней вейта) лифней хисэ рахамеха , леамлиц тов баада веаль титенеhа бенэфэш ойвав .

Асэ лемаан шемэха, асэ лемаан йеминеха , асэ лемаан Торатеха, асэ лемаан кедушатеха!