Avraham Fried - Nigun Habesht - The Baal Shem Tov's Song