Привет всем!И ШАВУА ТОВ!


"Г-от фын Аврум,ин фын Йицхок,ин фын Янкойв!

Баит дан фолк Исруэл фын олэм бейнз ин данем лойб!Аз дэр либер шобес койдеш гейт, аз ды вох ,ин дэр хойдеш,зол ынз цикимен цы эминэ шлеймэ ,цы двэйкес аБорэ борхи,майним цы зан бишлошэсрэ икурим шэлох,ибэгилэ кройвэ бымейру ,ибитхийес амэйсэм,ибынвийес Мойше-Рабейни уловашулем.

Рибойне шель ойлэм,ды быст дох анойсэн лайюэф койех1

Гиб Данэ либэ инише киндерлах ох койех Дих цы лойбн ин нор Дих цы динэн ин канн ондэрн хулиле ныт!

Ин аз ды вохт иедэр хойдэш,ин дэр йюр зол ынз гэзынт ин цы мозл ин цы брухэ вэяцлухэ ,ин цы хэйсэд ,ин цы бунэ,хайе арихэ имэзойнэ рэвихэ вэсийайту дышмайю лунэ илэхол Исруэль ,вэ ноймар : умэн!"

Молитва Леви -Ицхока из Бердичева.